Как протича нашето обучение

В детска градина JOY на децата се осигурява динамично организиран ден със забавни и образователни дейности. Тук се полагат основите на образованието, включващо овладяване на общите основи и закономерности в човешкото познание, формиране и развитие на общочовешки ценности и добродетели, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. Поставят се основите за изграждане на свободна и инициативна личност. Ежедневният контакт с родителите е от първостепенно значение в този процес, защото ние сме партньори в изграждането на детската личност.

Програмата за обучение се прилага на основата на индивидуален подход. Тя е съобразена с изискванията на МОН и обхваща различни страни от цялостното развитие на детето. Интересът към овладяване на нови знания е провокиран от интерактивните форми на обучение. Необходимият обем от знания и навици е включен в следните образователни направления:
– български език и литература
– английски език
– околен свят
– математика
– конструиране и технологии
– изобразително изкуство
– игрова култура
– музика
– физкултура

Нашата мисия е да дадем на децата възможност свободно да разгърнат своя потенциал, да насърчаваме любопитството им и нестихващия интерес към околния свят и всичко ново и непознато.

Английски език

Основен акцент в работата ни са ежедневните занимания по английски език, които обхващат половината от учебния ден. Критерий за ефективността на обучението са знанията и нивото на общуване в следствие на ежедневния им вербален контакт, тематично разработения онагледен материал, усвояването на диалози, песнички, стихотворения и изрази, използването на постери, мултимедийни и компютърни програми и др.

Музика

Обръщаме особено внимание на музикалното обучение на децата.
Музиката е прекрасно изживяване за всяко малко дете, защото е близка до емоционалната му природа. Тя е чувство, чрез което децата опознават света, внася радост и естествен творчески порив. Освен, че следват програмата на МОН, нашите часове по музика са обогатени с примери от световните постижения в тази материя. Благодарение на индивидуалния ни подход, всяко дете има възможност да овладее нотите и да свири на пиано. При желание, обучението започва от най-ранна детска възраст – 4-5 г. Класът по пиано, в който се обучават деца от различни възрасти, изнася концерт два пъти в годината.

Игри

Играта има важно значение за здравето, възпитанието и интелектуалното развитие на децата. Чрез нея те научават първите си уроци за уважение и приятелство, самостоятелност и амбиции. Децата опознават света играейки. Ето защо ние залагаме на игровия подход в обучението. Така, чрез игри – неусетно и забавно, не само усвояваме знания, но разкриваме и специфичните заложби, потребности и интереси на всяко дете, съобразно неговия темперамент и характер.


* Градината е лицензирана от МОН и издава удостоверения.